తెలుగు భావాలు

తెలుగు భావాలు

1p

1 comments posted · 0 followers · following 0

12 years ago @ http://jandhyavandanam... - "శ్రీవార... · 0 replies · +1 points

ఒకప్పుడు సినిమాలు కాసెట్టుల్లో (Casettes) వచ్చేవి. మా వద్ద "శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ" కుడా ఉండేది. తెగ వినే వాళ్ళం. చూసినపుడు ఎంత నవ్వొస్తుందో, విన్నా - చదివినా అంతే వస్తుంది. ఇలాంటి హాస్యం మళ్ళీ ఎప్పుడు దొరుకుతుందో!?!