Pål Julius Skogholt

Pål Julius Skogholt

46p

88 comments posted · 0 followers · following 1

13 years ago @ Eit stykkje av verda - Videoblogg om kvalkjø... · 0 replies · +1 points

Godt spørsmål, Vedad, som eigentleg fortener eit langt og utfyllande svar. La meg likevel prøve med kortversjonen her. Det er godt muleg at vi ikkje ville klart å presse Cominor så mykje ned i pris som vi no har pressa Nobina. Lat oss seie at differansen ville blitt 100 mill. Det blir ca 10 millionar i året. Det er openbart mykje pengar, men og pengar som det er muleg å finen i fylkeskommunen sitt budsjett. Eg trur og at for heilskapen i tromssamfunnet betyr det noko for samfunnet og for dei totale skatteinngangane for fylket og kommunane om det er eit lokalt selskap eller eit fjernt som vinn denne typen store kontraktar. Eg har ikkje tal (her og no) som kan direkte underbygg det eg seier, så det får forbli tru i denne samanhengen.

Eg trur og at vi kan kome til å gå glipp av viktig kompetanse no, kompetanse som vi må skaffe samfunnet vårt på anna vis. Denne tankegangen kan kanskje minne litt om trickle down economics med motsatt forteikn, men det får no vere. Eg meiner at det er viktig å bygge eit økonomisk økosystem der pengane sirkulerer mes muleg i tromssamfunnet.

Når det gjeld investering i skolane så konkurrerer det nok meir direkte med veginvesteringane. I det offentlege er det eit litt underleg, men ganske hardt skille mellom investeringsbudsjettet og driftsbudsjettet.

Forøvrig er planane for skolane i Tromsø basert på SSB sine prognosar for folketalsutvikling. Eg trur dei blir feil, noko som kan underbyggast av denne artikkelen i Dagbladet i dag.

Uansett, hyggeleg at du ser på videoane mine

13 years ago @ Eit stykkje av verda - Krf og kontantstøtta · 0 replies · +1 points

Tja, det er vel kanskje litt sleivsparkaktig, men det er ein samanheng mellom skoleprestasjonar og språkutvikling, og mellom språkutvikling og barnehagar, anten du liker det eller ei

13 years ago @ Eit stykkje av verda - Moske i Tromsø? · 0 replies · +1 points

Astrid, Tyrkia er eit muslimsk land, slik Noreg er eit kristent land.

13 years ago @ Eit stykkje av verda - Moske i Tromsø? · 0 replies · +1 points

Det skjer heilt sikkert fæle ting i Indonesia, det forhindrar ikkje at landet har eit fungerande demokrati som var poenget overfor Haakon lenger oppe. Der framsto det som om han meinte demokrati og islam ikkje kunne kombinerast

13 years ago @ Eit stykkje av verda - Moske i Tromsø? · 0 replies · +1 points

Tyrkia er eit muslimsk land på same måte som Noreg er eit kristent land, dvs seie at majoriteten i landet på eit eller anna nivå identifiserer seg med denne religionen

13 years ago @ Eit stykkje av verda - Moske i Tromsø? · 1 reply · +1 points

Trur vi for det meste er heilt samde, Haakon. Men det er og ein skilnad på det vi ikkje liker og jobber mot og det som skal forbys.

13 years ago @ Eit stykkje av verda - Ei novelle – 12,- kr... · 0 replies · +1 points

Forfattarane skal sjølvsagt få betalt som før. Prisane her er berre eit eksempel. Men eit litew reknestykkje. Ei vanleg novellesamling sel kanskje 200 pluss innkjøpsordninga. Dersom du reknar på det blir ikkje prisen per eksemplar så veldig mykje høgare, men kanskje skal prisen vere 40 kroner for ei novelle. Det er vel ikkje ein ublu pris det heller.

Om kvaliteten fell, det trur eg ikkje noko på. Du kan sjølvsagt selje novella di utan kvalitetssikring, men dei fleste vil vel gjere det gjennom eit forlag med den kvalitetsprosessen som ligg i det som før.

Det er heller ikkje nokon grunn til at innkjøpsordninga skal kunne tilpassast elektronisk publisering omdet skulle vere ønskeleg.

13 years ago @ Eit stykkje av verda - Moms på elektroniske ... · 0 replies · +1 points

Takk for god og innsiktsfull kommentar, Werner. Det er ikkje meininga at det skal vere lengdebegrensingar på kommentarane her. Skal prøve å gjere noko med det.

13 years ago @ Eit stykkje av verda - Stakkars brüsselværi... · 0 replies · +1 points

Jon Stewart, som alltid ein fatastisk kommentar

13 years ago @ Eit stykkje av verda - Moms på elektroniske ... · 0 replies · +1 points

@dagbnor no beveger du deg inn i område som eg dessverre ikkje kan svare godt på. Eg veit rett og slett ikkje korleis finansdepartementet ser for seg den tekniske delen av dette.

I forhold til første avsnitt, så er svaret at ja det trur eg. Leiger du datakraft i Noreg reknar eg med at det er moms på den tenesta og då reknar eg med at det og vil gjelde utanlandske tilbydarar.